Skip to content

Một số điểm mới về chế độ quản lý, tính HM, KH TSCĐ tại CQNN, ĐVSNCL, các tổ chức có sử dụng NSNN và TSCĐ do NN giao cho DN quản lý không tính thành phần vốn NN tại DN

(6/22/2018)

 

Ngày 07/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn tại doanh nghiệp.

Theo đó, tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính có một số điểm mới chủ yếu so với quy định trước đây (Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, bổ sung chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định đối với tài sản không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (xuất phát từ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về việc doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán, tính hao mòn tài sản được Nhà nước giao mà không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Thứ hai, bỏ khái niệm “tài sản cố định đặc biệt” trước đây quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính, để tránh nhầm lẫn trong áp dụng giữa tài sản cố định đặc biệt và tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ ba, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định về mặt giá trị đối với tài sản tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao tài sản cố định theo chế độ quản lý, trích khấu hao theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.

Thứ tư, bổ sung quy định “thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập” là một loại tài sản cố định vô hình. Trường hợp thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập không xác định được chi phí hình thành thì được quy định là tài sản cố định đặc thù và được quy định giá quy ước là 10 triệu đồng để ghi sổ kế toán, kê khai để đăng nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Thứ năm, bổ sung quy định đối với tài sản cố định hình thành từ dự án đầu tư xây dựng mà dự án bao gồm nhiều hạng mục, tài sản (đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định) khác nhau nhưng không dự toán, quyết toán riêng cho từng hạng mục, tài sản thì thực hiện phân bổ giá trị dự toán, quyết toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt cho từng hạng mục, tài sản để ghi sổ kế toán theo tiêu chí cho phù hợp (diện tích xây dựng, số lượng, giá trị dự toán chi tiết của từng tài sản, hạng mục).

Thứ sáu, bổ sung một số trường hợp được thay đổi nguyên giá tài sản cố định gồm: (i) Thực hiện sửa chữa tài sản cố định theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Lắp đặt thêm một hay một số bộ phận tài sản cố định; (iii) Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Thứ bảy, bổ sung một số trường hợp tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp phải trích khấu hao mà không phân biệt mục đích sử dụng của tài sản cố định (sử dụng vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hay sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết); gồm: (i) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; (ii) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Thứ tám, bổ sung quy định điều chỉnh thời gian sử dụng của tài sản cố định khác với quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC đối với tài sản cố định hữu hình được sử dụng ở địa bàn có điều kiện thời tiết, điều kiện môi trường ảnh hưởng đến mức hao mòn của tài sản cố định. Việc điều chỉnh tỷ lệ hao mòn tài sản cố định do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quy định cụ thể (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể (sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp) và không vượt quá 20% tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

Thông tư số 45/2018/TT-BTC được áp dụng từ năm tài chính 2018, thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính/.

Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính