Skip to content

Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

(5/14/2018)

Việc quản lý tài sản công (TSC) hiện còn nhiều tồn tại như cơ chế quản lý và việc phân cấp quản lý còn phân tán nên đã dẫn đến sự thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả thu về không cao...

Luật Quản lý, sử dụng TSC được Quốc hội thông qua ngày 21/6 vừa qua được coi là đòn bẩy giúp “xốc” lại công tác này. Tuy nhiên, để Luật đi vào cuộc sống, giúp việc quản lý, sử dụng TSC trong thời gian tới thật sự hiệu quả, rất cần sự chung tay vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương. 

 

tsc

Tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xử lý kịp thời, công khai để thu nộp ngân sách nhà nước

Cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng quy định hướng dẫn

Cục Quản lý công sản (QLCS), Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý, sử dụng TSC được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, cũng như mở rộng phạm vi điều chỉnh bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tất cả các loại TSC theo quy định tại Điều 53 của Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, Luật cũng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan. 

Do đó, Luật Quản lý, sử dụng TSC đã tạo lập những nguyên tắc chung nhất trong việc quản lý, sử dụng; sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng TSC theo hướng nắm chắc, hạch toán đầy đủ cả về giá trị và hiện vật.


Trong báo cáo vừa được Cục Quản lý công sản trình Bộ Tài chính mới đây, Cục đã đưa ra nhóm giải pháp quản lý TSC nhằm đưa Luật vào thực tiễn cuộc sống.


Trước tiên là việc tổ chức triển khai xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đảm bảo có hiệu lực cùng với hiệu lực thi hành của Luật, trong đó, trọng tâm là các nghị định, quyết định hướng dẫn chi tiết từng lĩnh vực được quy định trong Luật.


Hiện Cục QLCS đang hoàn thiện các dự thảo nghị định trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ sớm ban hành trong thời gian tới để khi Luật có hiệu lực sẽ có đầy đủ các văn bản hướng dẫn giúp việc thực hiện Luật đạt hiệu quả tốt nhất. Do đó, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ trong quá trình xây dựng các dự thảo để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.


Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại việc sử dụng TSC


Đây chính là giải pháp được Cục QLCS tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian này nhằm đảm bảo mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong quản lý và sử dụng TSC. Đồng thời, việc áp dụng cơ chế khoán, thuê tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, các tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xử lý kịp thời, công khai để thu nộp ngân sách nhà nước. 


Ngoài ra, Cục QLCS cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn định mức diện tích trụ sở làm việc theo quy định, bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc. 


Đặc biệt, trong thời gian này, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.


Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính  phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng TSC.

Cụ thể là việc quản lý, sử dụng xe ô tô và ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất, phương án di dời theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công, xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng cho theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ....      

    Theo: Thời báo tài chính