Skip to content

Ngành Tài chính: Sẽ tập trung nguồn lực cho các đơn vị tác nghiệp trực tiếp

(4/27/2018)

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu là: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính. Đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; thực hiện giảm các cục, chi cục, tổ (đội) và tương đương của các tổng cục và tương đương; giảm tối thiểu 10% biên chế toàn Ngành so với năm 2015.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Nghị quyết đã đưa ra nhóm các nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp thực hiện.

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận với cấp ủy và chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi việc cải cách, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Bộ Tài chính và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, một việc chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, các cơ quan, tổ chức khác phối hợp. Cùng với đó là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính để thống nhất đầu mối quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) đảm bảo không tăng đầu mối, biên chế; kiến nghị chuyển giao việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Bộ Tài chính về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trừ một số lĩnh vực đặc thù; không thành lập mới phòng trong vụ thuộc Bộ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định; không nâng cấp các vụ thành cục, tổng cục; kiện toàn Ban Quản lý dự án chuyên trách đối với chương trình- dự án có sử dụng tài trợ nước ngoài của Bộ Tài chính.

Thứ ba, xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số tổng cục thuộc Bộ đảm bảo sắp xếp, thu gọn đầu mối, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc; không thành lập tổ chức mới, không tổ chức phòng trong vụ, không nâng cấp từ vụ thành cục thuộc tổng cục và tương đương; tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuộc các tổng cục đảm bảo không tăng đầu mối, biên chế; không tổ chức cơ quan đại diện của các tổng cục tại địa phương.

Thứ tư, rà soát, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí thành lập các cục thuộc tổng cục, phòng, chi cục thuộc cục, tổ (đội) thuộc chi cục của các tổng cục gắn với quy mô, khối lượng công việc, quá trình cải cách hiện đại hóa của ngành và kết quả thực hiện nhiệm vụ, có tính đến yếu tố đặc thù tại một số địa phương.

Theo đó, tổ chức lại cơ quan Thuế, Hải quan, Dự trữ nhà nước, Kho bạc nhà nước cấp chi cục để tổ chức hoạt động theo khu vực đảm bảo tương xứng giữa nguồn lực đầu tư với hiệu quả quản lý và phù hợp với quá trình cải cách, hiện đại hóa Ngành…

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ, sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian; đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực của ngành Tài chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tập trung rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; sắp xếp công chức các cục địa phương và tương đương để tập trung nguồn lực cho các đơn vị tác nghiệp trực tiếp; phân loại viên chức, sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65% trong tổng số các vị trí tại đơn vị.

Ngành Tài chính cũng sẽ quản lý chặt chẽ biên chế, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút, tuyển dụng nhân tài…

Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cũng như của Bộ Tài chính; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để triển khai có hiệu quả.

Theo Báo Hải quan