Skip to content

Kịp thời phổ biến pháp luật tài chính cho người dân và doanh nghiệp

(1/8/2018)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2489/QĐ-BTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Theo đó, Bộ sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành đến cán bộ, công chức tài chính; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) để nắm bắt và tổ chức thực thi hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ kịp thời phổ biến, tuyên truyền Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh thuộc lĩnh vực tài chính mới ban hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản QPPL của các đối tượng thi hành; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả công tác này.

Đồng thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tích cực của báo, tạp chí ngành. Gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN, công tác soạn thảo văn bản, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và DN và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

Cụ thể, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2017 và 2018.

Theo đó, sẽ tuyên truyền nhóm các văn bản QPPL tài chính phổ biến đến các đối tượng ngay từ khâu lập và soạn thảo văn bản QPPL (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 Luật Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Chứng khoán); nhóm các văn bản QPPL tài chính mới được ban hành (Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành); tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền cho cán bộ, công chức Bộ Tài chính đối với Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)...

Năm 2017, ngành Tài chính đã tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người dân và DN thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trong đó, đã biên soạn và cấp phát miễn phí hơn 3,6 triệu tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền tài liệu hỗ trợ về thuế cho người nộp thuế; cung cấp 66.927 tin, bài về chính sách, thủ tục hành chính thuế đến người dân và DN.

Bộ cũng đa dạng hóa các hình thức hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của DN và người dân như: Giải đáp qua điện thoại gần 1,3 triệu lượt; giải đáp bằng văn bản gần 60.000 trường hợp; giải đáp trên website: 2.624.000 trường hợp.

Đồng thời, tổ chức "Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế" thông qua hoạt động của 63 cục thuế nhằm nâng cao sự minh bạch, chuyên nghiệp của ngành Thuế. Trong lĩnh vực hải quan đã tổ chức 89 cuộc đối thoại định kỳ với người nộp thuế và người khai hải quan.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam