Skip to content

Quảng Bình ban hành quyết định về tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh

(6/19/2017)

Ngày 07/4/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê đất mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm: (i) tỷ lệ 1% đối với đất tại các xã, phường thành phố Đồng Hới; (ii) tỷ lệ 0,9% đối với đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy; thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh; thị trấn Hoàn Lão huyện Bố Trạch; phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ thị xã Ba Đồn; (iii) tỷ lệ 0,8% đối với đất tại các xã, phường, thị trấn: Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa; thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa; thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch; thị trấn nông trường Lệ Ninh huyện Lệ Thủy; xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh; xã Lý Trạch huyện Bố Trạch; các phường còn lại của thị xã Ba Đồn; (iv) tỷ lệ 0,5% đối với đất tại các xã: thuộc huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa và một số xã tại huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy; (v) tỷ lệ 0,7% đối với đất tại các xã, thị trấn còn lại.

Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước bằng 70% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuế đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.

Về khung giá thuê mặt nước được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó: dự án sử dụng mặt nước cố định từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 300.000.000 đồng/km2/năm; dự án sử dụng mặt nước không cố định từ 100.000.000 đồng/km2/năm đến 750.000.000 đồng/km2/năm; giá cho thuê mặt nước cụ thể cho từng dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Đối với các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thì không thực hiện xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính