Skip to content

Điểm mới về chính sách hỗ trợ trong việc giao sử dụng vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn

(9/13/2017)

 

Ngày 26/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013, trong đó quy định về chính sách hỗ trợ trong việc giao sử dụng vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Thời gian qua, việc triển khai quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về thực hiện chính sách hỗ trợ trong việc giao sử dụng vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn có nhiều bất cập, cụ thể: (i) Việc theo dõi, hạch toán, tính khấu hao công trình chưa được quan tâm đúng mức; chưa tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành nước sạch. Hầu hết các địa phương thu tiền nước mới mức giá thu thấp hơn chi phí thực tế; theo quy định được cấp bù giá nước nhưng thực thế chưa được cấp bù; (ii) chưa quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện cấp bù giá nước sạch trong trường hợp giá nước sạch do UBND cấp tỉnh phê duyệt thấp hơn phương án giá nước sạch do các đơn vị cấp nước lập, sau khi Sở Tài chính thẩm định.

Tại điểm c Mục 2 Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định: UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế cân đối ngân sách địa phương quyết định cấp bù từ Ngân sách địa phương hoặc nguồn từ Chương trình mục tiêu (nếu có) trong trường hợp giá bán nước sạch nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cấp nước (thông qua số lượng m3 nước sạch tiêu thụ của doanh nghiệp).

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung quy định: Trường hợp phương án giá tiêu thụ nước sạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thấp hơn phương án giá thành nước sạch đã tính đúng, tính đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp bù từ Ngân sách địa phương hoặc nguồn Chương trình mục tiêu (nếu có) để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cấp nước (thông qua khối lượng nước sạch tiêu thụ của doanh nghiệp theo đơn vị tính là m3) (Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 21).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính