Skip to content

An Giang: Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(9/13/2017)

 

Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc tổ chức thu thuế sẽ do cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo phân cấp quản lý doanh nghiệp nơi có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định cụ thể như sau: (i) Đối với Quặng khoáng sản kim loại: (i) Mức thu cao nhất là 270.000 đồng/tấn; thấp nhất là 30.000 đồng/tấn; (ii) Đối với khoáng sản không kim loại: Mức thu cao nhất là 90.000 đồng/m3 và thấp nhất là 2.000 đồng/m3.

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng theo quy định nêu trên.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thu ngân sách huyện, thị xã và thành phố hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Bảo vệ môi trường và Luật Ngân sách nhà nước, theo các nội dung cụ thể sau đây: (i) Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; (ii) Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; (iii) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính