Skip to content

Bình Định hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

(9/13/2017)

Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Theo đó, có 13 xã đóng trên địa bàn 2 huyện: Phù Mỹ và Phù Cát sẽ được hỗ trợ vốn. Cụ thể: (i) Huyện Phù Mỹ với tổng số vốn là 9.625 triệu đồng phân bổ về 7 xã, gồm: Mỹ Thành, Mỹ Đức, Mỹ Lợi, Mỹ Thọ, Mỹ Cát, Mỹ An, mức hỗ trợ: 1.375 triệu đồng/xã; (ii) Huyện Phù Cát tổng số vốn là 7.875 triệu đồng, phân bổ về 6 xã, gồm: Cát Minh, Cát Khánh, Cát Hải, Cát Thành, Cát Chánh, mức hỗ trợ 1.375 triệu đồng/xã; riêng xã Cát Tiến 1.000 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên dùng để đầu tư cơ sở hạ tầng cho 13 xã với các công trình như: nhà văn hóa thôn, trạm y tế xã, hội trường UBND xã, đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương,…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính