Skip to content

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2020

(9/13/2017)

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1320/QĐ-UBND quy định các nội dung cần thực hiện trong Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công được triển khai theo hướng sau:

Đất đai, trụ sở làm việc giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền; việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định; số xe ô tô dôi dư sau khi sắp xếp, điều chuyển (nếu có) thực hiện bán theo quy định để thu tiền nộp ngân sách nhà nước; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách nhà nước để mua xe ô tô; triển khai phương án thực hiện khoán xe ô tô công theo lộ trình của Chính phủ.

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự thủ tục mua sắm tài sản nhà nước phải bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, kê khai, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thực hiện việc mua sắm theo phương thức tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của UBND tỉnh; xem xét, bổ sung danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung phù hợp điều kiện và yêu cầu quản lý của tỉnh trong từng thời kỳ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính