Skip to content

Chính sách tài chính góp phần phòng, chống tham nhũng

(6/8/2018)

Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều dự án luật góp phần quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) và tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục đẩy mạnh rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới định mức, tiêu chuẩn trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, cũng như trong quản trị nội ngành Tài chính. Bộ đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong các lĩnh vực quản lý tài chính, NSNN, tài sản công, đầu tư xây dựng,..., phù hợp với đặc điểm của các đơn vị trong ngành; kịp thời điều chuyển tài sản dư thừa so với tiêu chuẩn, định mức hoặc không có nhu cầu sử dụng; đồng thời, xử lý thanh lý, bán số tài sản không còn sử dụng được.

Công tác thẩm định đấu thầu mua sắm, xây dựng bảo đảm thời gian, quy trình, thủ tục và công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và thực hiện các dự án đầu tư xây dung; thực hiện thí điểm khoán xe công, đã giảm 17 xe ô tô phục vụ chung, năm 2017 tiết kiệm kinh phí khoảng 589 triệu đồng so với năm 2016.

Riêng kết quả công tác thanh tra, kiểm tra toàn ngành Tài chính trong đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN). Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2016 đến tháng 3/2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 194.230 cuộc thanh tra, kiểm tra và 31.873 vụ bắt giữ hàng hóa qua công tác điều tra chống buôn lậu.

Cơ quan thuế các cấp đã chuyển hồ sơ 5.685 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan công an để xử lý theo quy định; cơ quan công an xử lý hình sự 26 vụ, khởi tố điều tra 22 bị can, số tiền thu hồi 4 tỷ đồn (năm 2016 xử lý hình sự 23 vụ, số tiền thu hồi 4 tỷ đồng, khởi tố điều tra 20 bị can; năm 2017 xử lý hình sự 3 vụ, khởi tố 2 bị can). Cơ quan hải quan đã khởi tố 97 vụ việc và chuyển các cơ quan chức năng khác điều tra, khởi tố 147 vụ việc có dấu hiêuh vi phạm pháp luật.  

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác góp phần PCTN.

Từ năm 2016 đến tháng 3/2018, các đơn vị trong toàn ngành Tài chính đã thực hiện luân phiên, luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.272 công chức, viên chức góp phần đáng kể trong công tác PCTN trong ngành.

Quan tâm công tác cán bộ để PCTN

Tuy nhiên, hiện công tác PCTN còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Yêu cầu về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mặc dù đã được quy định ngày càng cụ thể, chặt chẽ hơn, nhưng việc thực thi tại một số đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu còn vướng mắc, chưa nghiêm.

Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật về PCTN trong quá trình thực hiện đã nhận diện được hạn chế, bất cập nhưng việc khắc phục còn chậm, nhất là việc thu hồi tài sản tham nhũng. Việc xác minh tài sản, thu nhập, nhằm làm rõ tính trung thực của việc kê khai còn ít được thực hiện và chưa chủ động. Cơ chế kiểm soát thu nhập, quản lý giao dịch lớn còn nhiều bất cập. Giải pháp kê khai tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa tham nhũng, hiệu quả còn chưa cao.

Vấn đề đặt ra là, Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN ở các cấp, các ngành trong cả nước; thu hồi tài sản tham nhũng; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, nhất là trong các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng.

Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về tài chính – NSNN; tăng cường giám sát cán bộ công chức thuộc ngành Tài chính tại địa phương, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng./.

Theo: Thời báo tài chính