Skip to content
Văn bản:48/2017/TT-BTCC:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-1.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-2.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-3.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-4.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-5.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-6.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-7.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-8.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-9.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-10.png

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\tt48\VBDI_29062017082124-11.png

 

Hiển thị thuộc tính văn bản
48/2017/TT-BTC
Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
15/05/2017
01/07/2017
Cục Quản lý công sản
Huỳnh Quang Hải
Thông tư
Mua, bán tài sản nhà nước; hóa đơn bán tài sản nhà nước
Văn bản liên quan
  • 209/QĐ-BTC Quyết định 209/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính(2/13/2018)
  • 165/2017/NĐ-CPNghị định 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam(12/31/2017)
  • 167/2017/NĐ-CPNghị định 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công(12/31/2017)
  • 166/2017/NĐ-CPNghị định 166/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài(12/31/2017)
  • 50/2017/QĐ-TTgQuyết định 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị(12/31/2017)
  • 144/2017/TT-BTCThông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.(12/29/2017)
  • 152/2017/NĐ-CPNghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp(12/27/2017)
  • 151/2017/NĐ-CPNghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công(12/26/2017)
  • 123/2017/NĐ-CPNghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước(11/14/2017)
  • 80/2017/TT-BTCThông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/08/2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất(8/2/2017)