Liên hệ Sitemap RSS
In bài này
Gửi bài qua Email

Chi tiết văn bản

Công văn số 11527/BTC-QLCS ngày 28/8/2012 của Bộ Tài chính V/v ban hành Quy chế mẫu phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về TSNN

(31/08/2012 11:46:00)

BỘ TÀI CHÍNH
 

Số:     11527/BTC-QLCS
V/v ban hành Quy chế mẫu phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     Hà Nội, ngày  28   tháng 8  năm 2012
      Kính gửi:
                        - Cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan                                              thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
                         - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
    Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 123/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước quy định: “Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định việc phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước vào Phần mềm và sử dụng thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu vào các mục đích: báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hàng năm, lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, sử dụng, xử lý (thu hồi, bán, điều chuyển, thanh lý, tiêu huỷ) tài sản nhà nước”.
    Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) xin gửi tới Quý cơ quan dự thảo “Quy chế mẫu phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước” (đính kèm) để Quý cơ quan tham khảo, xây dựng Quy chế phối hợp của Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.
   Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản), điện thoại: 04 2220 2828 (máy lẻ: 8174, 8177) để phối hợp xử lý./.
 
TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Tân Thịnh
  Ghi chú:
              - Công văn số 11527/BTC-QLCS đính kèm

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

[Trở về]

Các tin khác

...
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn