Có 89 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 07/2014/TT-BTC 14/01/2014
Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại quy định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
2 Số: 184/2013/TT-BTC 04/12/2013
Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
3 Số: 178/2013/TT-BTC 02/12/2013
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
4 43/2013/QH13 26/11/2013
Luật số 43/2013/QH13 về Đấu thầu
5 192/2013/NĐ-CP 21/11/2013
Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
6 14/2013/TT-BTC 05/02/2013
Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
7 66/2012/NĐ-CP 06/09/2012
Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
8 11027/BTC - QLCS 16/08/2012
Công văn số 11027/BTC - QLCS ngày 16/08/2012 của Bộ Tài chính V/v thực hiện quy định về phí, chi phí trong hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước, quyền sử dụng đất.
9 10843/BTC - QLCS 13/08/2012
Công văn số 10843/BTC - QLCS ngày 13/08/2012 của Bộ Tài chính V/v thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước, quyền sử dụng đất.
10 23/2012/QĐ-TTg 31/05/2012
Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn
11 08/QĐ - TTg 08/02/2012
Quyết định số 08/QĐ - TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
12 12/2012/TT-BTC 06/02/2012
Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
13 09/2012/TT-BTC 19/01/2012
Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
14 123/2011/TT-BTC 31/08/2011
Thông tư số 123/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
15 06/2011/TT-BTC 14/01/2011
Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/08/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước
16 86/2010/QĐ-TTg 22/12/2010
Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và các cơ sở di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị
17 61/2010/QĐ-TTg 30/09/2010
Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
18 106/2010/TT-BTC 26/07/2010
Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
19 46/2010/QĐ-TTg 24/06/2010
Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son
20 89/2010/TT-BTC 16/06/2010
Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn