Có 96 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 02/2015/TT-BTC 05/01/2015
Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/1/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
2 207/2014/TT- BTC 26/12/2014
Thông tư 207/2014/TT- BTC ngày 26/12/2014 Quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
3 77/2014/TT- BTC 16/06/2014
Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16/06/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Có 9 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 68/2012/TT-BTC 26/04/2012
Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
2 1073/CT-TTg 05/07/2011
Chỉ thị 1073/CT-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung
3 85/2009/NĐ-CP 15/10/2009
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Có 89 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 07/2014/TT-BTC 14/01/2014
Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại quy định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
2 Số: 184/2013/TT-BTC 04/12/2013
Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
3 Số: 178/2013/TT-BTC 02/12/2013
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Có 13 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 994/QĐ-BTC 04/05/2011
Quyết định 994/QĐ-BTC ngày 4/5/2011 của Bộ Tài chính (BTC) về việc đính chính Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của BTC hướng dẫn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTG ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của BTC hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTG ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
2 39/2011/TT-BTC 22/03/2011
THÔNG TƯ 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
3 175/2009/TT-BTC 09/09/2009
Thông tư số 175/2009/T-BTC ngày 9/9/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính
Có 10 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 47/2014/NĐ-CP 15/05/2014
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
2 57/2010/TT-BTC 16/04/2010
Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
3 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 08/01/2010
Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất
Có 49 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 29/2014/NĐ-CP 10/04/2014
Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.
2 15/2014/TT-BTC 27/01/2014
Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan
3 Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 20/12/2013
Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
Có 1 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 858/QĐ-UBND 30/06/2014
UBND tỉnh Hòa Bình ra Quyết định số Số 858/QĐ-UBND về việc quy định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn